فوق برنامه و کارت دانشجوئی

فوق برنامه و کارت دانشجوئی : کارشناس فوق برنامه دانشگاه: سرکارخانم فرشته هاشمی پور 

اهم وظایف محوله به اداره فوق برنامه:
۱- ارائه معرفی نامه جهت تخفیف دانشجویی برای بخشنامه سازمان مرکزی
۲- ارائه کارت دانشجویی بین کلیه دانشجویان
۳- برگزاری اردوها
۴- نظارت بر اجرای کار دانشجویی
۵- برگزاری جشن دانش آموختگی