فوق برنامه و کارت دانشجوئی

فوق برنامه و کارت دانشجوئی : کارشناس فوق برنامه دانشگاه: سرکارخانم فرشته هاشمی پور 

اهم وظایف محوله به اداره فوق برنامه:
۱- انجام امورات دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و خانواده های شاهد و ایثارگران و جانبازان
۲- ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
۳- ارائه معرفی نامه جهت تخفیف دانشجویی برای بخشنامه سازمان مرکزی
۴- ارائه کارت دانشجویی بین کلیه دانشجویان
۵- برگزاری اردوها
۶- نظارت بر اجرای کار دانشجویی