معاونت دانشجوئی، فرهنگی

نام و نام خانوادگی: ابوذر سالاری فر

سمت: معاون دانشجوئی و فرهنگی واحد بندرعباس

شماره تماس و شماره نمابر دفتر معاون دانشجوئی و فرهنگی :۰۷۶۳۳۶۷۰۲۴۱