معاونت دانشجوئی، فرهنگی

سوابق تحصیلی:
 ۱-   دکتری ریاضی، ۱۳۹۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمان
۲-    کارشناسی ارشد ریاضی, ۱۳۸۶، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
۳-    کارشناسی ریاضی, ۱۳۸۴, دانشگاه شهیدباهنرکرمان
 
سوابق شغلی و عضویت ها:
عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از مهرماه سال ۱۳۸۷ تا کنون
عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از مهرماه ۹۱ به مدت دو سال
رئیس کارگروه تخصصی دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان از مهرماه ۱۳۹۳ تا کنون
عضو شورای راهبردی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی استان هرمزگان  از مهرماه ۱۳۹۳ تا کنون
مدیر گروه رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از مهرماه ۱۳۹۰ به مدت یک سال
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد واحد بندرعباس از مهر ۹۱ به مدت ۹ ماه
رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از تیر ماه ۱۳۹۱ به مدت ۸ ماه
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از اسفندماه ۱۳۹۱ مرداد ماه ۱۳۹۴
معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از مرداد ماه ۱۳۹۴ تا کنون
رئیس کارگروه تخصصی دانشجوئی، فرهنگی و ورزشی استان هرمزگان
 ارتباط با معاون دانشجوئی، فرهنگی  دانشگاه:
Email: afkhami420@yahoo.com
شماره  تماس و شماره نمابر دفتر معاون دانشجوئی و فرهنگی :۰۷۶۳۳۶۷۰۲۴۱