مدیرکل امور دانشجوئی

دکتر گلناز ارباب

سمت: مدیرکل اموردانشجویی

شرح وظایف و اختیارات

  ۱.       نظارت بر اداره امورخوابگاه های دانشجویی دانشگاه
  ۲.      کمیته انضباطی:  تشکیل جلسات کمیته انضباطی بدوی دانشجویی دانشگاه
  ۳.       نظارت بر مرکز مشاوره دانشجویی
  ۴.      نظارت بر انجام امور مربوط به اداره امور مشمولان ( صدور و لغو معافیت تحصیلی، پیگیری سنوات تحصیلی دانشجویان      مشمول و...)
  ۵.      نظارت بر انجام امور مربوط به  اداره نقل و انتقالات دانشجویان بر اساس آئین نامه نقل و انتقالات دانشجوئی
  ۶.      نظارت بر سلف سرویسها و سالن ها ی غذاخوری و بوفه های دانشگاه
  ۷.      اعمال و نظارت بر تخفیفات شهریه دانشجویان
  ۸.      انجام امورات مربوط به نیروی کار دانشجوئی
  ۹.      نظارت بر  صدور کارت دانشجوئی برای دانشجویانورودی جدید
  ۱۰.     تنظیم گزارش های مربوط به فعالیت های امور دانشجویی
  ۱۱.      برگزاری جشن دانش آموختگی  و جشن ازدواج دانشجویان
  ۱۲.     انجام امورات مربوط به دانشجویان عضو ستاد شاهد و ایثارگر
  ۱۳.     انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق
  ۱۴.     نظارت بر انتشارات دانشگاه
  ۱۵.     تعامل با حوزه های مختلف دانشگاه در جهت خدمات رسانی مطلوب به دانشجویان