مدیر کل امور دانشجوئی

خانم فروغ زارعی 

سمت: مدیر کل امور دانشجویی

شرح وظایف و اختیارات

۱. نظارت بر اداره امور سرای دانشجویی دانشگاه
۲.کمیته انضباطی:  تشکیل جلسات کمیته انضباطی بدوی دانشجویی دانشگاه
۳. نظارت بر مرکز مشاوره دانشجویی
۴. نظارت بر انجام امور مربوط به اداره امور مشمولان ( صدور و لغو معافیت تحصیلی، پیگیری سنوات تحصیلی دانشجویان      مشمول و...)
۵. نظارت بر انجام امور مربوط به  اداره نقل و انتقالات دانشجویان بر اساس آئین نامه نقل و انتقالات دانشجوئی
۶. نظارت بر سلف سرویسها و سالن ها ی غذاخوری و بوفه های دانشگاه
۷. اعمال و نظارت بر تخفیفات شهریه دانشجویان
۸. انجام امورات مربوط به نیروی کار دانشجوئی
۹. نظارت بر  صدور کارت دانشجوئی برای دانشجویان ورودی جدید
۱۰. تنظیم گزارش های مربوط به فعالیت های امور دانشجویی
۱۱. برگزاری جشن دانش آموختگی و همکار با مراسم  جشن  ازوداج 
۱۲. انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق
۱۳. نظارت بر انتشارات دانشگاه
۱4. تعامل با حوزه های مختلف دانشگاه در جهت خدمات رسانی مطلوب به دانشجویان