اداره نقل و انتقالات

شرح وظایف کارشناس نقل و انتقالات دانشجویی:
۱-    مشاوره به دانشجویان محترم متقاضی نقل و انتقالات
۲-    تطبیق مدارک ارائه شده در سایت با اصل مدارک
۳-    بررسی اطلاعات آموزشی دانشجو در سایت و استعلام از آموزش دانشگاه
۴-    ثبت اعلام نظر مبدأ و مقصد
۵-    معرفی دانشجویان به آموزش جهت گرفتن لیست دروس
۶-    ثبت نام نهایی دانشجویان در سایت دانشگاه
۷-    ارسال پرونده دانشجویان انتقالی از واحد
۸-    اعلام وصول پرونده دانشجویان انتقالی به واحد