اداره نقل و انتقالات

کارشناس نقل و انتقالات: سرکار خانم فرشته هاشمی پور

دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی هر سال از تاریخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد جهت نیمسال اول و درتاریخ ۱۵ آذر لغایت ۱۵ دی ماه جهت نیمسال دوم با مراجعه به سامانه نقل و انتقالات دانشجویی به آدرس www.monada.ir ثبت نام می نمایند. برای مشاهده آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویی می توانید به سایت دانشگاه به نشانی www.monada.ir در قسمت معاونت دانشجویی- شاخه نقل و انتقالات مراجعه بفرمائید.
شرح وظایف کارشناس نقل و انتقالات دانشجویی:
۱-    مشاوره به دانشجویان محترم متقاضی نقل و انتقالات
۲-    تطبیق مدارک ارائه شده در سایت با اصل مدارک
۳-    بررسی اطلاعات آموزشی دانشجو در سایت و استعلام از آموزش دانشگاه
۴-    ثبت اعلام نظر مبدأ و مقصد
۵-    معرفی دانشجویان به آموزش جهت گرفتن لیست دروس
۶-    ثبت نام نهایی دانشجویان در سایت دانشگاه
۷-    ارسال پرونده دانشجویان انتقالی از واحد
۸-    اعلام وصول پرونده دانشجویان انتقالی به واحد