اداره امور خوابگاهها

شرح وظایف :
۱- تشکیل پرونده خوابگاهی برای دانشجویان جدیدالورود
۲- نظارت دقیق بر حضور و غیاب و ورود وخروج دانشجویان و سایر افراد به خوابگاه
۳- نظارت بر امور نظافتی خوابگاه
۴- نظارت بر سیستم گرمایشی و سرمایشی درفصول مختلف
۵- برقراری ارتباط با والدین دانشجویان
۶- شناسایی و معرفی دانشجویان دارای مشکلات روحی به حوزه معاونت دانشجویی جهت بهره مندی از خدمات مشاوره ای
۷- انتقال پیشنهادات و نقطه نظرات دانشجویان در زمینه ارتقا سطح کیفی خوابگاه ها به حوزه معاونت دانشجویی
۸- محاسبه و گزارش ساعات کارکرد عوامل اجرایی
۹- ارائه پیشنهادات فرهنگی به منظور بهرهمندی دانشجویان از برنامه ریزی های سیاحتی، زیارتی و فرهنگی
۱۰- همراهی با عوامل تاسیساتی هنگام حضوردر خوابگاهها
۱۱- ارسال گزارش کتبی شامل مشخصات دانشجویانی که نسبت به مقررات کم توجهی می نمایند.
۱۲- کنترل مجوز میهمانان
۱۳- تنظیم گزارش عملکرد هفتگی و ماهیانه جهت ارسال به حوزه معاونت  دانشجویی