اداره امور خوابگاهها

اداره امور سرای دانشجویی
مسئول سرای  دانشجویی  آقایان : آقای رضا ذاکری نژاد       
مسئول سرای دانشجویی  خواهران : -


علت ایجاد سرای دانشجویان :
دانشگاه، به منظور فراهم آوردن امنیت روحی و روانی دانشجویان و خانواده ی آنان، کاهش هزینه های دانشجویان غیر بومی، آشنایی با زندگی جمعی و سازگاری اجتماعی، ایجاد بستر مناسب تبادلات علمی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت حس تعاون و تعامل متقابل، نسبت به مهیا سازی سرای دانشجویی ، جهت استقرار دانشجویان غیر بومی اقدام  می نماید.
 تعریف سرای دانشجویی :
سرای دانشجویی یعنی محل سکونت موقت، جایی با امکانات محدود و اولیه،  که دانشجو به منظور ادامه تحصیل در آنجا سکونت پیدا می کند.
این اداره تعداد ۲۷۴ دانشجو اعم از خواهر و برادر را در غالب دو سرای دانشجویی  تحت پوشش دارد که به تفکیک شامل یک  سرای دانشجویی برادران و یک سرای دانشجویی خواهران جهت اسکان می باشد.
سرا های  دانشجویی دانشگاه:
سرای  دانشجویی خواهران: مالکیت این سرای دانشجویی  از آن دانشگاه آزاد می باشد که در ۲ ساختمان۳ طبقه با ظرفیت ۱۳۳نفرواقع در بلوار دانشگاه در اختیار دانشجویان می باشد.
 سرای دانشجویی برادران: این سرای دانشجویی به صورت استیجاری در اختیار دانشگاه میباشد که دارای۱۷ اتاق و ۱۵۰ نفر ظرفیت می باشد که در مجتمع ۷۰۰ واحدی واقع است.