امور مشمولین و نظام وظیفه

نام و نام خانوادگی: طاهره عباس زاده

سمت: مسئول امور مشمولین و نظام وظیفه

شرح وظایف امور مشمولین:

این قسمت مسئولیت کنترل و تعیین وضعیت داوطلبان ورود به دانشگاه را از نظر مشمولیت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر به عهده دارد.


۱-  جلوگیری از ورود داوطلبان مشمول ، غایب و فاقد معافیت نظام وظیفه به عرصه دانشگاه.
۲-  تهیه معافیت تحصیلی برای داوطلبان مجاز برای ورود به دانشگاه.
۳-  معرفی دانشجویان انصرافی یا اخراجی و یا فارغ التحصیل به نظام وظیفه.
۴-  صدور گواهینامه های لازم برای دانشجویان عازم به سفرهای زیارتی ، ماموریتهای علمی و مسابقات خارج از کشور.
۵-  انجام مکاتبات لازم با دوائر داخل و خارج دانشگاه جهت تعیین سابقه تحصیلی ، مشمولیت و تهیه مدارک مورد نیاز دانشجویان.
۶- بررسی و تایید اصلت کارتهای معافیت پزشکی و ......
۷-  تایید برگهای گواهی تحصیل دانشجویان ذکور برای ادارات و موسسات دولتی و نهادها و ارگانها.
۸-  همکاری و هماهنگی لازم با ادارت وظیفه عمومی سراسر کشور در مورد دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل.
۹-  اظهار نظر در مورد پذیرفته شدگان برادر در موقع ثبت نام