امور مشمولین و نظام وظیفه

نام و نام خانوادگی: طاهره عباس زاده

سمت: مسئول امور مشمولین و نظام وظیفه

شرح وظایف امور مشمولین:
۱- مشارکت در امر ثبت نام و پذیرش دانشجویان ذکور و بررسی وضعیت نظام وظیفه آنها
۲- ارائه نامه به دانشجویان مشمول جهت اخذ مجوز ثبت نام موقت از دفاتر خدمات ا لکترونیک انتظامی در بدو ورود به دانشگاه
۳- پیگیری صدور معافیت تحصیلی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا
۴- ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی و اخراجی جهت معرفی به دفاترخدمات الکترونیک انتظامی
۵- کنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول در ترم آخر سنوات قانونی تحصیل
۶- صدور گواهی جهت اخذ مجوز افزایش سنوات تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی برای دانشجویان مشمولی که در سنوات قانونی تحصیل موفق به اتمام دوره نشده اند
۷- صدور گواهی جهت خروج از کشور دانشجویان مشمول با عناوین زیارتی، سیاحتی، علمی و ورزشی
۸- مکاتبه با سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت اخذ تاییدیه انواع کارت های معافیت و سایر امور
۹- پاسخ به استعلام هایی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا و یا سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی انجام می گیرد.
۱۰- کنترل و تایید کلیه مکاتبات با سازمان مرکزی دانشگاه، منطقه و یا موارد مطروحه در کمیسیون موارد خاص دانشگاه در خصوص دانشجویان ذکور