نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم پیشنهادی برنامه های اجرائی کانونهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان مشمول
آنچه مشمولان باید بدانند
فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فرم استعلام آموزشی و انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فرایند کسب مجوز نشـریات دانشگاهی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
شرح وظایف کمیته نظارت بر نشریات دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
دستورالعمل اجرائی نشریات دانشجوئی دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
فرم شماره ۳ -خوابگاهها
فرم شماره ۲ خوابگاه ها
فرم درخواست خوابگاه دانشجویی (فرم شماره ۱)
آیین نامه سکونت در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقالات دانشجویی
جدول همترازی
جدول زمان نقل و انتقالات و هزینه بررسی مدارک به ریال
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجوئی
گزارش کار دانشجویی در ماه (فرم شماره ۳)
فرم تقاضای کار دانشجویی (فرم شماره ۱)
فرم تخفیف شهریه چند داشجویی
فرم اعلام وضعیت دانشجوی متقاضی کار دانشجویی (فرم شماره ۲)